นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 20,311 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
1 มี.ค. 64รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
5 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แชร์  
17 ก.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต แชร์  
2 ก.ค. 63การสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
2 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต แชร์  
2 ก.ค. 63นโยบายกำกับดูแลองค์กร แชร์  
18 ธ.ค. 62เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
12 พ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา