นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 20,283 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
18 ธ.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
3 ก.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่รายงานแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต/รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไรขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายในและภายนอก ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลารายงานผลการประเมินITA 2563
20 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
20 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
20 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1469 รายการ
เปลี่ยนภาษา