นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 20,282 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า แชร์  
18 มี.ค. 64โครงการ บริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
12 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แชร์  
10 ก.พ. 64ประชุมประชาคมระดับตำบล แชร์  
10 ก.พ. 64การประชุมสภาสามัญสมัย ที่ 1 ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล แชร์  
5 ม.ค. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564) แชร์  
9 ธ.ค. 63วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)  แชร์  
5 ธ.ค. 63โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ วังพิกุลมินิมาราธอน ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ธ.ค. 63โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่อ ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
30 พ.ย. 63โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
30 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
25 ส.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  แชร์  
28 เม.ย. 63โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
13 มี.ค. 63โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
18 พ.ค. 60จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา