นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 20,341 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

12 กุมภาพันธ์ 2564 39 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)" ให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละกองงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา