นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 20,280 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ วังพิกุลมินิมาราธอน ปีงบประมาณ 2564

5 ธันวาคม 2563 11 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ วังพิกุลมินิมาราธอน ปีงบประมาณ 2564  เพื่อน้อมรำลึกถึงและบันทึกไว้ในดวงใจว่าวันนี้คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างอันเป็นผลพวงของพลังแห่งความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายให้มีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทุกๆวัน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา