นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 20,440 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการ บริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2564

18 มีนาคม 2564 17 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดโครงการ บริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
 -กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกแยกขยะอย่างถูกวิธีและการกำจัดขยะในครัวเรือน แก่ หมู่บ้านต้นแบบ (หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่) จำนวน 50 ครัวเรือน
 -กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกแยกขยะอย่างถูกวิธี แก่ โรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม) และดำเนินงานธนาคารขยะของโรงเรียนต้นแบบ
 -กิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดยุบใหญ่ และวัดวังตะเคียนทอง
 -กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก
 -กิจกรรมที่ 5 ขยะแลกไข่
 -กิจกรรมที่ 6 ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด 
เพื่อนำร่องในการบริหารจัดการขยะ สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป 

ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา