นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 20,271 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

29 มีนาคม 2564 15 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

1. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในชุมชน

2. เพื่อสร้างศูนย์แจ้งเหตุไฟไหม้ เป็นศูนย์กลางประสานงานเรื่องไฟไหม้ ทำให้การเข้าถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ลดลง

3. เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ขยายผลสู่ชุมชนตนเอง

 5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการแก้ไขไฟป่า

โดยวิทยากรจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณวัชรี พิเคราะห์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และคณะ ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา