เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2564

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2564 โดยผู้สูงอายุทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้ดำเนินการขอคัดทะเบียนราษฎรจากนายทะเบียนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบสถานการณ์ดำรงชีวิตแล้ว ส่วนผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้มาแสดงตนในระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถมาแสดงตนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตนเองได้ ให้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจและมอบอำนาจให้บุคคลใดคนหนึ่งมาแสดงตนแทนตนเอง แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยและหนังสือมอบอำนาจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB