เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุครากรของ อบต. วังพิกุล

แชร์

โครงการพัฒนาบุครากรของ อบต. วังพิกุล 

 

              ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะบทบาทในการ พัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่เข้าถึงราษฎรเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับการแก้ไขปัญหาค วามเดือดร้อนให้กับราษฎรในท้องที่ ดารพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้น เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสร ิมสร้างความเจริญก้าวหน้า

 

   ดังนั้น การพัฒนาศักยาภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหา รส่วนตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมะหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนเรื่องระเบียบ กฏหมายท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาให้สอดคล้องก ับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างคุ้ม ค่า มีคุณภาพ จริยธรรม เกดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรข อง อบต วังพิกุล ได้ไปเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังนี้ขึ้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB