เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีตำบลวังพิกุล

แชร์

โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได ้จัดการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานเพื่อไปดูงานฝึกอาชีพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นทีจังหวัด กาญจนบุรี เพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีจากหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้ ความสามารถด้านอาชีพ และมีการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐ กิจ สังคมการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามวัถุประสงค์และแนวทางที่ตั้งไว้ และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้สังคมในชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรั บปรุงให้เกิดอาชีพในกลุ่มพัฒนาสตรี อีทั้งยังทำให้สตรีรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ และให้กลุ่มสตรีได้รู้จักบทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังสมและชุมชน ของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB