เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียน4723 ก.พ. 64
การประชุมสภาสามัญสมัย ที่ 1 ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล1410 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 25632619 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564)45 ม.ค. 64
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 429 ธ.ค. 63
โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ วังพิกุลมินิมาราธอน ปีงบประมาณ 256435 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564630 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล543 พ.ย. 63
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256349 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3930 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563325 ส.ค. 63
โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 256394 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล10025 พ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311315 พ.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 45 พ.ค. 63
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์428 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315822 เม.ย. 63
โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 213 มี.ค. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.วังพิกุล5417 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25221545 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB