เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 25637325 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 25633925 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล3211 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ305 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522205 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 1920 มิ.ย. 62
ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล1817 ม.ค. 62
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.วังพิกุลอันต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ1617 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการชำระภาษี1917 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล207 ม.ค. 62
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ5018 พ.ค. 60
โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีตำบลวังพิกุล3826 เม.ย. 55
โครงการพัฒนาบุครากรของ อบต. วังพิกุล4626 เม.ย. 55
โครงการต้นกล้าบึงสามพัน 3026 เม.ย. 55
อบรม จปฐ.25592611 ม.ค. 54
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB