เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
คำสั่ง อบต.วังพิกุล เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM:Care Manager) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG: Care Giver) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลวังพิกุล 256331 ต.ค. 63
คำสั่ง อบต.วังพิกุล เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าคลัง และเจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2563 21 ต.ค. 63
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล พ.ศ.256221 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 256221 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2561222 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM:Care Manager) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG: Care Giver) 256122 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2560217 มิ.ย. 60
ระเบียบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 2560217 มิ.ย. 60
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2560417 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB