นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 20,325 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63คำสั่ง อบต.วังพิกุล เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM:Care Manager) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG: Care Giver) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลวังพิกุล 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63คำสั่ง อบต.วังพิกุล เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าคลัง และเจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2563  แชร์  
1 ต.ค. 62การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล พ.ศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 62คำสั่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2561 แชร์  
2 มิ.ย. 61คำสั่งแต่งตั้งผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM:Care Manager) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG: Care Giver) 2561 แชร์  
17 มิ.ย. 60คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2560 แชร์  
17 มิ.ย. 60ระเบียบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 2560 แชร์  
17 มิ.ย. 60ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล 2560 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา