นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 31,022 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ศูนย์กลางธุรกิจการค้า พัฒนาน้ำการเกษตร และคมนาคม ”พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีตลอดปี
2. ส่งเสริมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้พึ่งตนเองได้และมีรายได้ตลอดทั้งปี
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ และการบริหารจัดการ ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. จัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร และเสริมสร้างให้มีรายได้ตลอดปี
2. ปรับภูมิทัศน์ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้น่าอยู่ มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและสาธารณูปโภคครบครัน
3. จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการจัดความรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ มีความเจริญก้าวหน้า
4. จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นโดยการช่วยคิด ช่วยทำ
5. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ
เปลี่ยนภาษา