นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 20,356 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวิเชียร สีนาค

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 • นางทองหล่อ ทองทับ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลสมาชิกสภา

 • นายโกเมล หงษ์เวียงจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสนอง อิ่มจันทึก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายจำรอง สุวรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายชุมพล กระบวนรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอัมพร จันทร์ดวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางเพียงเดือน นวนเมฆ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายภิรมย์ ธงภักดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายขันทอง ทวีรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสำเริง อินทร์นิ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวินัสย์ เที่ยงตรง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสวาท ลาภขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสุเทพ แก้วคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสอาด แก้วแวว

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายฉัตร ภาษี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายคณิน สุขแจ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมยศ ทองจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายอำนาจ วันนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายเชิด คงเพ็ชรศักดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายสมชาย ขาวทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายบุญนำ คูณคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางสาคร หมื่นพหล

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายอาคม ผ่องอำพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายทุรัตน์ สอนมาก

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสามารถ สีหอมไชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายนิคม อินสนิท

  ส.อบต. หมู่ที่ 16เปลี่ยนภาษา