เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพงษ์พิพัฒน์ อรุณรักษ์

  ปลัดอบต.วังพิกุล

 • นายสุกานต์ ฐานกุมมา

  รองปลัดอบต.วังพิกุลสำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวน้ำผึ้ง ราชสุทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวนิศากร วิชา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวสมรัก เต่าเล็ก

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวศศิธร เอี่ยมกาย

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวทิพวรรณ เดือดขุนทด

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.ธุรการ)

 • นางสาวสาวิตรี โกลขุนทด

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.บันทึกข้อมูล)

 • นางณภัทร์พร ชยพันธนาการ

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.ป้องกันฯ)

 • นางนลินภัสร์ เดชธนะกิตติ์รวี

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.ธุรการ)

 • นางสาวชนัญญา บุญช่วย

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.ธุรการ)

 • นางสาวจีระภา จันนารี

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ)

 • นางสาวณฐพร เนตสุวรรณ์

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.จนท.ธุรการ)

 • นางสาวนิตยา กมขุนทด

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.จนท.ธุรการ)

 • นายชัชชัย เขมะสมบูรณ์

  พนักงานขับรถส่วนกลาง

 • นายสุนทร ขันทอง

  พนักงานจ้างเหมา (พนักงานขับรถ)

 • นายเพชร แป้นฝ้าย

  พนักงานจ้างเหมา (พนักงานขับรถ)

 • นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ

  พนักงานจ้างเหมา (พนักงานขับรถ)

 • นางพจสภร ศรีทับทิม

  พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

 • นางรจนา แป้นฝ้าย

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.ผดด.)

 • นางสาวสุดารัตน์ สุขแจ่ม

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.ผดด.)

 • นางจันทร์แรม สอนศิลป์

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.ผดด.)

 • นางสาวน้ำอ้อย กระบวนรัตน์

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.ผดด.)

 • นางสาวสุภานัน แป้นแก้ว

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.ผดด.)

 • นางสาวเบญจมาศ พันธ์จันทร์

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.ผดด.)

 • นายอนันท์ คำศรี พนักงานจ้างเหมา

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายสำเริง ใบปกทอง

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายสุคนธ์ จันสดี

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายสมคิด สมสะอาด

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายสมภาร ชอบนา

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายอำนาจ แท่งน้อย

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายสุรัตน์ รินทอน

  (พนักงานประจำรถขยะ)

 • นายวิทูล จันทร์ดี

  พนักงานจ้างเหมา (พนักงานขับรถยนต์)

กองคลัง

 • นางวิไลรัตน์ เจริญสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอมรรัตน์ ใหม่หะลา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นายนิรันดร์ ถนนน้อย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวพิชามญชุ์ ขวัญชื่นใจ

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.การเงินและบัญชี)

 • นางน้ำผึ้ง กระบวนรัตน์

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.จัดเก็บรายได้)

 • นางสาวช่อทิพย์ จ่างกัน

  พนักงานจ้างเหมา(ผช.จนท.การเงินและบัญชี)

กองช่าง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายอาคม กองพล

  นายช่างโยธาอาวุโส

กองการศึกษาฯ

 • นายจิรศักดิ์ หมู่โยธา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางมุกดา สุขสำราญ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรดี อินทร์สุข

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุภาวดี สิงหะเทพ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางจรรยา สุขเรือง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวขวัญเรือน ทวดสุวรรณ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปรานอม กระบวนรัตน์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวโชติกา ศรีสุทธิสัมพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวธันยพร สุ่มประเสริฐ

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวพจมานทร์ กงทอง

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.สาธารณสุขฯ)

 • นางสาวภัทรศยา กรรขำ

  คนงานทั่วไป (ผช.จนท.สาธารณสุขฯ)

 • นายปรีดา สิงห์เรือง

  ผช.เจ้าพนักงานสัตวบาล

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวณัชชา มังกรแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายธีรภัทร์ ฤทธิสุทธิ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายอดิเทพ ญัตติพร

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • นางสาวนพคุณ หงษ์โต

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวทิพย์สุดา สุ่มหอม

  พนักงานจ้างเหมา

0.01s. 1.00MB