นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 20,275 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

  056-757240

 • นายพงษ์พิพัฒน์ อรุณรักษ์

  ปลัดอบต.วังพิกุล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  056-757240

 • นายสมชาย ตาเวียน

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  056-757240สำนักปลัด

 • นางอรวรรณ อินทรประสาท

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  056-757240

 • -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสุชาดา นิ่มขุนทด

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวสมรัก เต่าเล็ก

  นิติกรปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

 • นางสาวศศิธร เอี่ยมกาย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวร หมายมั่น

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • พันจ่าเอก อำพล บุญจันทร์เชย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปก./ชก.)

 • นายชัชชัย เขมะสมบูรณ์

  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

 • นางสาวสาวิตรี โกลขุนทด

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • นางณภัทร์พร ชยพันธนาการ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางวิไลรัตน์ เจริญสุข (ต้อย)

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

  056-757240

 • - ว่าง -

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวอมรรัตน์ ใหม่หะลา (กอล์ฟ)

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

  056-757240

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

 • นางสาวทิพวรรณ เดือดขุนทด

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

 • นางสาวขนิษฐา ต๊ะโพธิ์ (หวานแหวว)

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวพิชามญชุ์ ขวัญชื่นใจ (แอ๊ว)

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวน้ำผึ้ง กระบวนรัตน์ (น้ำผึ้ง)

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 • นายอาคม กองพล

  นายช่างโยธาอาวุโส

  056-757240

 • นางนลินภัสร์ เดชธนะกิตติ์รวี

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษาระดับต้น)

 • นางสาวอทิติยา ภาผล

  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

  056-757240

 • นางมุกดา สุขสำราญ

  ครู อันดับ คศ.2

 • นางอรดี อินทร์สุข

  ครู อันดับ คศ.1

 • นางจรรยา สุขเรือง

  ครู อันดับ คศ.1

 • นางสาวขวัญเรือน ทวดสุวรรณ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปรานอม กระบวนรัตน์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก

 • นางสาวโชติกา ศรีสุทธิสัมพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • ชื่อ นางสาวกฤษณา อัปมะเทา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวธันยพร สุ่มประเสริฐ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวชนัญญา บุญช่วย

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวณฐพร เนตสุวรรณ์

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 • นางสาวสุภาวดี ยิ้มอยู่ (เจมส์)

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  056-757240

 • นายปรีดา สิงห์เรือง (ปรี)

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

 • นางสาวพจมานทร์ กงทอง (ไก่)

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวภัทรศยา กรรขำ (ตุ้ม)

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวณัชชา มังกรแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

  056-757240

 • นายธีรภัทร์ ฤทธิสุทธิ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายอดิเทพ ญัตติพร

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • นางสาวนพคุณ หงษ์โต

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวทิพย์สุดา สุ่มหอม

  พนักงานจ้างเหมาเปลี่ยนภาษา