เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 • นายพงษ์พิพัฒน์ อรุณรักษ์

  ปลัดอบต.วังพิกุล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)สำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวน้ำผึ้ง ราชสุทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวนิศากร วิชา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวสมรัก เต่าเล็ก

  นิติกรปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

 • นางสาวศศิธร เอี่ยมกาย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • ว่าที่ ร.ต.ณัฐวร หมายมั่น

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปก./ชก.)

 • นายชัชชัย เขมะสมบูรณ์

  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

 • นางสาวสาวิตรี โกลขุนทด

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • นางณภัทร์พร ชยพันธนาการ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางวิไลรัตน์ เจริญสุข (ต้อย)

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

 • นายนิรันดร์ ถนนน้อย (รัน)

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวอมรรัตน์ ใหม่หะลา (กอล์ฟ)

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

 • นางสาวขนิษฐา ต๊ะโพธิ์ (หวานแหวว)

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวพิชามญชุ์ ขวัญชื่นใจ (แอ๊ว)

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวน้ำผึ้ง กระบวนรัตน์ (น้ำผึ้ง)

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 • นายอาคม กองพล

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางนลินภัสร์ เดชธนะกิตติ์รวี

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษาระดับต้น)

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

 • นางมุกดา สุขสำราญ

  ครู อันดับ คศ.2

 • นางอรดี อินทร์สุข

  ครู อันดับ คศ.1

 • นางจรรยา สุขเรือง

  ครู อันดับ คศ.1

 • นางสาวขวัญเรือน ทวดสุวรรณ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปรานอม กระบวนรัตน์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก

 • นางสาวโชติกา ศรีสุทธิสัมพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวธันยพร สุ่มประเสริฐ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวชนัญญา บุญช่วย

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 • นางสาวสุภาวดี ยิ้มอยู่ (เจมส์)

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นายปรีดา สิงห์เรือง (ปรี)

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

 • นางสาวพจมานทร์ กงทอง (ไก่)

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวภัทรศยา กรรขำ (ตุ้ม)

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวณัชชา มังกรแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 • นายธีรภัทร์ ฤทธิสุทธิ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายอดิเทพ ญัตติพร

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • นางสาวนพคุณ หงษ์โต

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวทิพย์สุดา สุ่มหอม

  พนักงานจ้างเหมา

0.02s. 0.75MB