นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 20,308 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น แชร์  
24 พ.ย. 63แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
18 พ.ย. 63ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศการมอบอำนาจ แชร์  
4 มิ.ย. 63ประกาศการกำหนดจำนวนการลาของพนักงานส่วนตำบล แชร์  
4 มิ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน แชร์  
18 ก.พ. 63ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา