เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต113
ประกาศการมอบอำนาจ117
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร126
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต122
นโยบายกำกับดูแลองค์กร123
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563320
ประกาศการกำหนดจำนวนการลาของพนักงานส่วนตำบล115
ประกาศการกำหนดจำนวนการลาของพนักงานส่วนตำบล117
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน126
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563132
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)125
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4148
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3142
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2140
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1129
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)141
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563165
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561259
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25631162
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25631174

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB