เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดป่าศรัทธาถวาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ11 ธ.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.102-06 สายหนองขาม หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลวังพิกุล817 พ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.102-01 สายบ้านวังพิกุล – บ้านซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล617 พ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.102-02 สายบ้านโป่งบุญเจริญ – บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม ตำบลวังพิกุล817 พ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ และเพื่อการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)386 ส.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยนาใน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย กรณีจ่ายขาดเงินสะสม4614 ก.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังรัตนะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์471 ก.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านใหม่สุขเจริญ สายบ้านใหม่สุขเจริญ-บ้านคลองยางงาม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์4118 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม สายบ้านโป่งบุญเจริญ-บ้านไทยถาวร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์4718 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ สายยุบใหญ่-ซับปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์5718 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคา3212 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง3412 มิ.ย. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง3512 มิ.ย. 63
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563571 พ.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์4528 เม.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมบริเวณด้านท้ายน้ำของถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังพิกุล 5027 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม5712 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลวังพิกุล กรณีโอนงบประมาณ9512 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยสมพร กองคำเจียก หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม8518 ก.พ. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว8914 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB