เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ และเพื่อการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)236 ส.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยนาใน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย กรณีจ่ายขาดเงินสะสม1614 ก.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังรัตนะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์271 ก.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านใหม่สุขเจริญ สายบ้านใหม่สุขเจริญ-บ้านคลองยางงาม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์1818 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม สายบ้านโป่งบุญเจริญ-บ้านไทยถาวร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์2518 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ สายยุบใหญ่-ซับปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์2618 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคา1912 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง1712 มิ.ย. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2112 มิ.ย. 63
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563441 พ.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์3228 เม.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมบริเวณด้านท้ายน้ำของถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังพิกุล 3327 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม4012 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลวังพิกุล กรณีโอนงบประมาณ6312 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยสมพร กองคำเจียก หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม6618 ก.พ. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว6814 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้6414 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์6314 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร6514 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้4614 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB