เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. จากหมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ย้ายไปหมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ (กรณีโอนงบประมาณ)134 ก.พ. 64
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ และเพื่อการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)686 ส.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังรัตนะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์771 ก.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านใหม่สุขเจริญ สายบ้านใหม่สุขเจริญ-บ้านคลองยางงาม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์7418 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม สายบ้านโป่งบุญเจริญ-บ้านไทยถาวร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์7818 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ สายยุบใหญ่-ซับปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์8718 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคา6312 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง6112 มิ.ย. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง6812 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์7528 เม.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมบริเวณด้านท้ายน้ำของถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังพิกุล 8227 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม8612 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลวังพิกุล กรณีโอนงบประมาณ14712 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว12614 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้11514 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์10814 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร11214 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้8814 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีแซว หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน7914 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาถวาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ9214 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB