เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม1012 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลวังพิกุล กรณีโอนงบประมาณ1212 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว2414 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้3014 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์2714 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร2714 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้2314 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีแซว หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน1014 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาถวาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ1414 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. – สระประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล1814 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย1314 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทรายกลอย1314 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญ1114 ม.ค. 63
โครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมกลบหลุมที่ชำรุดของถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย กรณีจ่ายขาดเงินสะสม323 ม.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อสายเข้าวัดวังตะเคียน ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน กรณีจ่ายขาดเงินสะสม346 ธ.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม496 ธ.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับปรางค์ทอง-บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านซับปรางค์ทอง กรณีจ่ายขาดเงินสะสม7327 พ.ย. 62
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย จำานวน 2 สาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม4317 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ3226 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ2626 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB