นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 20,304 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านห้วยตะกั่ว-บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
15 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านห้วยตะกั่ว-บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
15 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายเลียบคลอง-ไปสระประปา หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
12 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านยุบใหญ่-บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
11 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล แชร์  
11 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านโป่งบุญเจริญ-บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
11 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านหนองมะค่า-บ้านซับไม้แดง หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
10 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านหนองหูช้าง-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
8 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนสายโค้งวิไล-หนองไทร หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
2 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล  แชร์  
18 ธ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้-บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้ แชร์  
9 ธ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลวังพิกุล แชร์  
8 ธ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถน.นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับปรางค์ทอง-บ้ายยุบใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านซับปรางค์ทอง แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนศิริรัตน์ หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล แชร์  
1 ธ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดป่าศรัทธาถวาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ แชร์  
17 พ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.102-06 สายหนองขาม หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลวังพิกุล แชร์  
17 พ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.102-01 สายบ้านวังพิกุล – บ้านซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล แชร์  
17 พ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.102-02 สายบ้านโป่งบุญเจริญ – บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม ตำบลวังพิกุล แชร์  
14 ก.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยนาใน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย กรณีจ่ายขาดเงินสะสม แชร์  
18 ก.พ. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยสมพร กองคำเจียก หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา