เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลวังพิกุล เป็นหนึ่งในจำนวน 9 ตำบล ในเขตอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบึงสามพัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลวังพิกุล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40,625 ไร่ หรือประมาณ 65.4 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของตำบลวังพิกุลโดยทั่วไปมีสภาพเป็น ที่ราบและที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะต่อการทำการเกษตร
0.01s. 0.50MB