เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติความเป็นมาตำบลวังพิกุล
บ้านวังพิกุล เดิมมีชื่อว่า “บ้านหินชะโงก” มีผู้อพยพเข้ามาบุกเบิก ประมาณ 8 ครอบครัว โดยได้กระจายกันอยู่เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มใต้ โดยนายเบ็ง กาสี อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มกลาง โดยนายสุวรรณ วรนาม อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเหนือ โดยนายประดิษฐ์ โมกขุนทด อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา

บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านยังคงเป็นป่าดงดิบอยู่ ได้มีนายทุนมาตั้งโรงเลื่อยโดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการขนย้ายชักลากท่อนซุง ในการติดต่อซื้อขายก็ใช้วิธีการเดินเท้าก่อนที่จะไปถึงโรงเลื่อยจะมีจุดหยุดพักผ่อนหรือเป็นที่พักของนายพรานและเป็นที่นัดพบกันของผู้ที่เดินทางผ่านไปมา คือ บริเวณหนองน้ำที่มีต้นพิกุลต้นใหญ่ (บริเวณเหนือสะพานบ้านเนินยางงาม หมู่ที่ 14) ชาวบ้านจะเรียกบริเวณนั้นว่า “วังต้นพิกุล” เมื่อเรียกกันไปเรียกกันมาก็จะเพี้ยนสั้นลงคำว่า “ต้น” ได้หายไปกลายเป็น “วังพิกุล” (ชาวบ้านจะเรียกหนองน้ำว่าวัง) เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่จึงได้ชื่อว่า “บ้านวังพิกุล” โดยมีนายเบ็ง กาสี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี พ.ศ.2505 ขึ้นกับตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองได้ขึ้นกับตำบล ซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 คือ นายสุวรรณ วรนาม ในปี พ.ศ. 2525 ได้แยกหมู่บ้านออกมาเป็นตำบลวังพิกุล มีนายสุวรรณ วรนาม เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังพิกุล จนกระทั่งเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2535 และมีนายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล เป็นกำนันคนต่อมา มีนางนภัสนันท์ ผ่องอำพันธ์ เป็นกำนันวังพิกุลคนปัจจุบัน


ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล มีฐานะเป็นสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538
0.02s. 0.50MB