เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 5 แห่ง

1. โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ระดับการจัดการศึกษา อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. โรงเรียนบ้านห้วยทราย ระดับการจัดการศึกษา อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ระดับการจัดการศึกษา อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
4. โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ระดับการจัดการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6
5. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ระดับการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนสังกัดเอกชน มีจำนวน 1 แห่ง

1. โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ระดับการศึกษา อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวังพิกุล 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทรายกลอย0.01s. 0.50MB